Nasza firma realizuje program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Promocja produktów firmy Hydro-Gaz-Med na wybranych perspektywicznych rynkach eksportowych” w ramach umowy nr: POIR.03.03.03-14-0125/17-00 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

W ramach tego projektu realizuje szereg działań na które ogłaszane są postępowania ofertowe. W takim postępowaniu może wziąć udział każdy podmiot gospodarczy posiadający odpowiedni potencjał i wiedzę w jego realizacji.